Polityka prywatności

Polityka prywatności/klauzula informacyjna – rejestracja firmy

Kliencie,

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L
Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy jak następuje.

Administrator Danych email: redakcja@portalstoczniowy.pl
Jakie dane przetwarzamy Administrator Danych przetwarza dane identyfikacyjne, dane adresowe i dane kontaktowe oraz niezbędne do realizacji usługi wynikającej z umowy, w tym na rzecz uprawnionego, w szczególności

  1. adres e-mail – potwierdzenie rejestracji Konta w ramach Serwisu internetowego oraz kontakt bieżący;
  2. nazwa firmy/imię i nazwisko – identyfikacja podmiotu, realizacja kontaktu;
  3. numer telefonu – realizacja kontaktu;
  4. adres zamieszkania lub prowadzonej działalności – realizacja kontaktu.

Administrator Danych nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Cel przetwarzania Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

·      założenie Konta w naszym Serwisie i korzystania z umieszczania informacji,

·      prowadzenie relacji z podmiotami zewnętrznymi w tym z kontrahentami oraz podwykonawcami,

·      realizacja usługi umieszczania danych firmy,

·      realizacja zawartej umowy z Administratorem,

·      ewentualne dochodzenie roszczeń, ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącymi interesem prawnym Administratora Danych,

·      rozpowszechnianie wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych oraz w celach wewnętrznych dla potrzeb komunikacji.

Dane są przetwarzane elektronicznie i analogowo, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania. Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu kontaktowania się z Tobą.

Podstawa prawna przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania danych jest też odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora Danych, oraz odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie umowy. Podanie danych w zakresie prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora i obowiązków prawnych jest warunkiem niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, w tym statutowych ciążących na Administratorze danych. Podanie danych w zakresie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa niekorzystnie na realizację umowy.
Udostępnianie danych osobowych Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oprócz Administratora Danych mogą być:

1)    podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:

a)    dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

b)    podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

c)     podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;

2)    inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

a)    kontrahenci Administratora – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora;

b)    podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

c)     podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

d)    podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

3)    podmioty działające na podstawie przepisów prawa uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie skonkretyzowanych norm prawnych;

4)    organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Informacja o zamiarze przekazania danych odbiorcy w państwie trzecim/organizacji międzynarodowej Administrator Danych nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa spoza EOG/organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem sytuacji uzasadnionych prawnie i tylko na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.
Retencja danych (okres przechowywania Twoich danych osobowych) Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres związania obowiązkami wynikającymi z umowy oraz obowiązkami prawnymi. Twoje dane będą przechowywane także zgodnie przepisami sektorowi oraz przepisami do nich wykonawczymi, w trakcie obowiązywania umowy, oraz prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, w szczególności do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Profilowanie W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Ciebie nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile
(nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO)
Twoje prawa Masz następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,,
  • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody możesz dodatkowo skorzystać  z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu.