25 kwiet­nia media euro­pej­skie poin­for­mo­wały, że według nie­ofi­cjal­nych źró­deł, kon­cern Leonardo zwy­cię­żył w postę­po­wa­niu prze­tar­go­wym doty­czą­cym zakupu 20 wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców trans­por­to­wych prze­zna­czo­nych dla egip­skiego lot­nic­twa mor­skiego.

28 kwietnia, 2019

2 stycz­nia prasa nie­miecka poin­for­mo­wała, że wła­dze fede­ralne w Berlinie wydały zgodę na sprze­daż i dostawę do Egiptu fre­gaty rakie­to­wej typo­sze­regu MEKO A200 z opcją na drugą. Powyższy krok otwiera drogę do zawar­cia ocze­ki­wa­nego kon­traktu eks­por­to­wego.

7 stycznia, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.