Polskie firmy dostrzegają światowe trendy w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i nie zamierzają pozostać w tyle. W tym celu Grupa PGE i Grupa ORLEN podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy  podpisały list intencyjny o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie czempiony zamierzają wspólnie wspomagać rozwój morskiej energetyki wiatrowej, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.

W ramach współpracy określonej w Liście Intencyjnym przewidziano również kampanie informacyjne na temat roli wiatru, jako ważnego źródła energii oraz promujące morską energetykę wiatrową w kraju i za granicą. W dokumencie uwzględniono:

 

-Wymianę know-how/informacji lub wspólne pozyskiwanie danych niezbędnych do realizacji morskich farm wiatrowych;

-przygotowania do inwestycji w zakresie infrastruktury morskiej i logistyki dostaw, w tym ocena kluczowych parametrów dostępności polskich portów, oferowanych przez nie usług i gotowości do obsługi budowy przyszłych farm wiatrowych;

-potencjalną współpracę w zakresie projektowania i budowy infrastruktury przyłączeniowej w porozumieniu z operatorem systemu przesyłowego;

-koordynację działań mających na celu wypełnienie wymagań dotyczących dostaw materiałów i usług w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, o ile takie wymagania zostaną wprowadzone przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

-wspólne lub skoordynowane działania na rzecz maksymalizacji polskich komponentów w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej;

-analizy możliwości świadczenia usług obsługi, utrzymania, konserwacji funkcjonujących farm na Bałtyku lub infrastruktury towarzyszącej.

Źródło ORLEN