31 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz Huntington Ingalls Industries pod­pi­sali, zapo­wia­dany, wie­lo­letni kon­trakt na budowę dwóch lot­ni­skow­ców typu Gerald R. Ford dla US Navy.

Może Cię zainteresować:

Royal Navy: powrót lotniskowców. Trwają próby morskie HMS Queen Elizabeth

Royal Navy: powrót lotniskowców. Trwają próby morskie HMS Queen Elizabeth

31 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz Huntington Ingalls Industries pod­pi­sali, zapo­wia­dany, wie­lo­letni kon­trakt na budowę dwóch lot­ni­skow­ców typu Gerald R. Ford dla US Navy. Czytaj dalej

W ramach powyż­szej umowy, o war­to­ści cał­ko­wi­tej 14,9 mld dola­rów, stocz­nia zbu­duje dwa okręty – przy­szły USS Enterprise (CVN 80) oraz dotych­czas nie nazwany CVN 81. Całość prac ma zostać zre­ali­zo­wana do marca 2032 roku. Obok budowy stocz­nia będzie także reali­zo­wać zle­ce­nia roz­wo­jowe bazo­wego pro­jektu typu Gerald R. Ford. W momen­cie pod­pi­sa­nia umowy uru­cho­miono pierw­szą tran­szę fun­du­szy, 890 mln dola­rów.

Departament Obrony upu­blicz­nił plan zakupu dwóch lot­ni­skow­ców w marcu 2018 roku. Tego typu pro­ce­dura ma pozwo­lić na oszczęd­no­ści budże­towe, w sto­sunku do kla­sycz­nych umów jed­no­okrę­to­wych. Dzięki temu cena za poje­dyn­czy okręt może spaść o około 10 proc. (czyli od 500 mln do 1 mld dola­rów). Jednocześnie jest to pierw­szy tego typu kon­trakt od czasu pre­zy­den­tury Ronalda Reagana.

Może Cię zainteresować:

Huntington Ingalls Industries: ruszyła budowa śmigłowcowa USS Bougainville

Huntington Ingalls Industries: ruszyła budowa śmigłowcowa USS Bougainville

31 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz Huntington Ingalls Industries pod­pi­sali, zapo­wia­dany, wie­lo­letni kon­trakt na budowę dwóch lot­ni­skow­ców typu Gerald R. Ford dla US Navy. Czytaj dalej

Obecnie w US Navy znaj­duje się pro­to­ty­powy USS Gerald R. Ford, któ­rego sto­pień goto­wo­ści ope­ra­cyj­nej nadal znaj­duje się poni­żej ocze­ki­wań – wśród pro­ble­mów wymie­nia się nie­sta­bilną pracę kata­pult elek­tro­ma­gne­tycz­nych oraz zaawan­so­wa­nego sys­temu hamo­wa­nia samo­lo­tów, a także powolne uru­cho­mie­nie sys­temu wind amu­ni­cyj­nych. Dodatkowo w stoczni Huntington Ingalls Industries w Newport News pro­wa­dzona jest budowa dru­giego okrętu, USS John F. Kennedy (CVN 79).

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.