Holownik dla MW / Portal Stoczniowy

25 paź­dzier­nika w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku odbyła się uro­czy­stość pale­nia blach pod czwarty holow­nik pro­jektu B860 budo­wany na zamó­wie­nie Marynarki Wojennej.

Powyższa uro­czy­stość roz­po­czyna budowę przy­szłego H-12 ORP Semko, który będzie dru­gim holow­ni­kiem nowego typu w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Obecnie pro­to­ty­powy ORP Bolko (H-11) znaj­duje się już na wodzie, gdzie pro­wa­dzone są prace wypo­sa­że­niowe, a także budo­wane są kolejne sek­cje dla dru­giego i trze­ciego holow­nika. Cała szóstka ma zostać prze­ka­zana zama­wia­ją­cemu do końca 2020 roku – wów­czas zaczną zastę­po­wać obec­nie eks­plo­ato­wane jed­nostki tej klasy, a także m.in. poła­wiacz tor­ped K-8.

Zobacz też: Lotniskowce US Navy wkraczają w erę maszyn bezzałogowych.

Budowa holow­ni­ków to nie jedyny suk­ces stoczni Remontowa Shipbuilding na rynku mili­tar­nym, obec­nie w Gdańsku roz­po­częto już pro­ces budowy dru­giego z trzech zamó­wio­nych nisz­czy­cieli min typu Kormoran.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych – www.zbiam.pl

Marynarka wojenna – więcej wiadomości z branży znajdziesz tutaj.