norwegia marynarka wojenna / portal stoczniowy

5 lutego Ministerstwo Obrony Norwegii poin­for­mo­wało, że okręt zaopa­trze­niowy HNoMS Maud opu­ścił stocz­nię Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering w Pusan i roz­po­czął rejs dostaw­czy do domu, który ma zakoń­czyć się w marcu.

Okręt opu­ścił Pusan 3 lutego i obec­nie pły­nie przez Ocean Spokojny do San Diego w Kalifornii. Później jed­nostkę czeka przej­ście przez Kanał Panamski i rejs przez Ocean Atlantycki. Po dotar­ciu do kraju prze­wi­dy­wane są prace wykoń­cze­niowe obej­mu­jące mon­taż sys­te­mów woj­sko­wych (łącz­no­ści oraz uzbro­je­nia pokła­do­wego). Pełna goto­wość ope­ra­cyjna okrętu jest prze­wi­dziana na 2020 rok.

Może Cię zainteresować:

Deutsche Marine: Morze Bałtyckie ponownie możliwym teatrem operacyjnym

Deutsche Marine: Morze Bałtyckie ponownie możliwym teatrem operacyjnym

5 lutego Ministerstwo Obrony Norwegii poin­for­mo­wało, że okręt zaopa­trze­niowy HNoMS Maud opu­ścił stocz­nię Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering w Pusan i roz­po­czął rejs dostaw­czy do domu, który ma zakoń­czyć się w marcu. Czytaj dalej

HNoMS Maud jest naj­więk­szym okrę­tem Marynarki Wojennej Norwegii. Bazuje na pro­jek­cie AEGIR, z tego też względu jego syl­wetka jest zbli­żona do czte­rech zaopa­trze­niow­ców typu Tide zbu­do­wa­nych także w Republice Korei dla Wielkiej Brytanii. Maud ma wypor­ność 26000 ton i może peł­nić rolę wie­lo­za­da­nio­wej jed­nostki wspar­cia logi­stycz­nego, a także pomocy huma­ni­tar­nej (przy­go­to­wano miej­sce dla szpi­tala z 48 łóż­kami). Obok wspar­cia Marynarki Wojennej Norwegii, wła­dze prze­wi­dują odde­le­go­wa­nie okrętu do wspar­cia sił sojusz­ni­czych NATO.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.