Kilkadziesiąt miejsc pracy czeka na chęt­nych w Hucie Stalowa Wola. Dynamiczny roz­wój Spółki oraz kom­pletny port­fel zamó­wień na pro­duk­cję sprzętu woj­sko­wego spra­wiają, że HSW musi zwięk­szyć moce pro­duk­cyjne. Przyjęcie spe­cja­li­stów o naj­lep­szych kwa­li­fi­ka­cjach zawo­do­wych to jeden z waż­niej­szych eta­pów zwięk­sza­nia poten­cjału.

HSW reali­zuje sze­reg stra­te­gicz­nych zamó­wień na pro­duk­cję sprzętu dla Sił Zbrojnych RP, a także pro­wa­dzi inwe­sty­cje zwią­zane z moder­ni­za­cją parku maszy­no­wego oraz budową nowej hali pro­duk­cyj­nej. Rozwój spółki w spo­sób natu­ralny gene­ruje nowe miej­sca pracy. Dziś Huta Stalowa Wola S.A. zatrud­nia ponad 760 pra­cow­ni­ków.

– Od początku bie­żą­cego roku zatrud­ni­li­śmy już około 55 nowych pra­cow­ni­ków. Nasza spółka jed­nak szybko się roz­wija i aby utrzy­mać ten trend, pro­wa­dzimy cią­gły pro­ces rekru­ta­cji
i chcemy przy­cią­gnąć do Huty naj­le­piej wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów z branży. Do końca tego roku chcemy przy­jąć kolej­nych kil­ku­dzie­się­ciu pra­cow­ni­ków. Planowany jest wzrost zatrud­nie­nia w HSW w 2018 roku oraz w latach kolej­nych w ramach któ­rego prze­wi­du­jemy wzmoc­nie­nie naszej kadry spe­cja­li­stów – mówi Bernard Cichocki, Prezes Zarządu Huty Stalowa Wola.

HSW ofe­ruje atrak­cyjne warunki zatrud­nie­nia. HSW jest solid­nym pra­co­dawcą, każda zatrud­niona osoba może liczyć na umowę o pracę oraz pakiet dodat­ko­wych świad­czeń pra­cow­ni­czych, np. pakiety medyczne, świad­cze­nia socjalne, siłow­nia. Pracownicy Huty Stalowa Wola mają moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w szko­le­niach oraz kon­fe­ren­cjach bran­żo­wych. Firma dofi­nan­so­wuje rów­nież szko­le­nia języ­kowe i spe­cja­li­styczne, a także stu­dia wyż­sze i pody­plo­mowe na kie­run­kach zwią­za­nych z pro­fi­lem dzia­łal­no­ści HSW.

Zobacz też: PGZ Stocznia Wojenna rekrutuje specjalistów.

Aktualnie HSW poszu­kuje ślu­sa­rzy i fre­ze­rzy OSN, lakier­ni­ków, spa­wa­czy, toka­rzy, pra­se­rów, tra­se­rów, ope­ra­to­rów elek­tro­drą­żarki, tech­no­lo­gów oraz kon­struk­to­rów. Spółka szuka rów­nież spe­cja­li­stów ds. kon­troli wewnętrz­nej i logi­sty­ków. Wakaty cze­kają także na osoby spe­cja­li­zu­jące się m.in. w sprze­daży, zaku­pach, mar­ke­tingu, zarzą­dza­niu pro­jek­tami, infor­ma­tyce, zarzą­dza­niu zaso­bami ludz­kimi, inwe­sty­cjach oraz ochro­nie śro­do­wi­ska. Huta Stalowa Wola chęt­nie podej­mie współ­pracę z ludźmi mło­dymi, któ­rzy chcą wyko­rzy­stać swoją wie­dzę oraz kom­pe­ten­cję w pracy na rzecz bez­pie­czeń­stwa kraju. Z kolei stu­den­tom Spółka ofe­ruje moż­li­wość odby­cia prak­tyk w jed­nym z naj­no­wo­cze­śniej­szych zakła­dów pro­duk­cyj­nych w Polsce.

Huta Stalowa Wola to przed­się­bior­stwo pro­duk­cyjne z wie­lo­let­nią tra­dy­cją – zakład został wybu­do­wany jako klu­czowy ele­ment infra­struk­tury prze­my­sło­wej skła­da­ją­cej się na Centralny Okręg Przemysłowy i fabryka o stra­te­gicz­nym zna­cze­niu dla bez­pie­czeń­stwa Polski. W tym roku Spółka obcho­dzi jubi­le­usz 80-lecia ist­nie­nia. Obecna HSW roz­wija się w tym duchu, pie­lę­gnu­jąc tra­dy­cję pracy na rzecz bez­pie­czeń­stwa kraju. Jednocześnie Huta Stalowa Wola jest firmą wyko­rzy­stu­jącą nowo­cze­sne tech­no­lo­gie, sys­te­ma­tycz­nie imple­men­tu­jącą nowe roz­wią­za­nia.

Spółka notuje bar­dzo dobre wyniki eko­no­miczne o sil­nej ten­den­cji wzro­sto­wej. Coraz więk­sze przy­chody HSW prze­kła­dają się na wypra­co­wy­wany zysk oraz na inwe­sty­cję w roz­wój infra­struk­tury pro­duk­cyj­nej. Huta Stalowa Wola została uho­no­ro­wana licz­nymi nagro­dami oraz wyróż­nie­niami. Spółka otrzy­mała m.in. Nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pro­dukt naj­le­piej słu­żący pod­nie­sie­niu bez­pie­czeń­stwa żoł­nie­rzy Sił Zbrojnych RP, Nagrodę inno­wa­tora COP w kate­go­riach „pro­jekt tech­no­lo­giczny” oraz „pro­jekt pro­duk­towy”. HSW zajęła rów­nież pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie Złota Setka Firma Podkarpacia w kate­go­rii „dyna­mika przy­cho­dów ze sprze­daży w 2016 r. w porów­na­niu do 2015 r.”.

Co wię­cej, Huta Stalowa Wola jest lau­re­atem kon­kursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. HSW otrzy­mała także nagrodę „Biznes Klasa 2017”, przy­zna­waną fir­mom, które naj­le­piej współ­pra­cują ze szko­łami bran­żo­wymi. Do nagród w tym kon­kur­sie nomi­no­wane są przed­się­bior­stwa, które two­rzą klasy patro­nac­kie w szko­łach bran­żo­wych, pro­po­nują uczniom odby­cie staży i prak­tyk, wypła­cają sty­pen­dia lub prze­ka­zują szko­łom sprzęt potrzebny do prak­tycz­nej nauki zawodu.

Zobacz też: Bułgaria: marynarka wojenna otrzyma dwa nowe okręty bojowe.

Szczegółowe infor­ma­cje na temat zatrud­nie­nia w Hucie Stalowa Wola można zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej HSW www.hsw.pl w zakładce „Kariera”. Aktualne, naj­pil­niej­sze oferty pracy znaj­dują się bez­po­śred­nio pod nastę­pu­ją­cym adre­sem inter­ne­to­wym: https://www.hsw.pl/p/13,oferty-pracy. Aplikacje w spra­wie zatrud­nie­nia w Hucie Stalowa Wola należy przy­sy­łać pocztą elek­tro­niczną na adres rekrutacja@hsw.pl lub pocztą tra­dy­cyjną bez­po­śred­nio do Biura Zasobów Ludzkich HSW na adres ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, 37 – 450. Więcej infor­ma­cji na temat prze­biegu pro­cesu rekru­ta­cyj­nego w Hucie Stalowa Wola można rów­nież zaczerp­nąć, dzwo­niąc pod numer tele­fonu: +48 15 813 47 93.

Można również bezpośrednio przejść do zakładki „Kariera” na stronie internetowej www.hsw.pl, klikając w poniższy baner:

Źródło: Komunikat prasowy Huty Stalowa Wola, fot.: Robert Siemaszko, CO MON.

Przemysł stoczniowy – więcej wiadomości z branży znajdziesz tutaj.