Niszczyciele min Indonezja / Portal Stoczniowy

9 listo­pada, w cza­sie tar­gów IndoDefence 2018 nie­miecka stocz­nia Lürssen poin­for­mo­wała, że zło­żyła ofertę Ministerstwu Obrony Indonezji w pro­gra­mie wyboru dostawcy nowych nisz­czy­cieli min, które mają zastą­pić parę typu Tripartite.

Procedura zakupu nowych jed­no­stek prze­ciw­mi­no­wych została zapo­cząt­ko­wana w poło­wie 2016 roku. Według upu­blicz­nio­nych danych Niemcy chcą zaofe­ro­wać Indonezji okręty bazu­jące na zmo­dy­fi­ko­wa­nym pro­jek­cie typu Frankenthal, a więc jed­nostki wyko­nane ze stali mało­ma­gne­tycz­nej. Dodatkowo oferta obej­muje moż­li­wość budowy okrę­tów w jed­nej ze stoczni indo­ne­zyj­skiej.

Zobacz też: tkMS wygrywa wyścig po kontrakt na fregaty rakietowe dla Egiptu. Umowa podpisana.

Obecnie wia­domo, że Indonezja chce prze­zna­czyć na zakup kwotę około 250 mln dola­rów. Nie wia­domo, czy poza Niemcami zain­te­re­so­wa­nie wyra­ziły inne pod­mioty. Przypomnijmy, nisz­czy­ciele min znaj­dują się w ofer­cie m.in. pol­skiej stoczni Remontowa Shipbuilding, wło­skiej Intermarine S.p.A. czy Republice Korei.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.