Lockheed Martin / Portal Stoczniowy

15 listo­pada Lockheed Martin oraz Departament Obrony Stanów Zjednoczonych pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie pro­duk­cji II par­tii seryj­nej kie­ro­wa­nych poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych AGM-158C LRASM, które będą sta­no­wić uzbro­je­nie samo­lo­tów USAF.

Umowa ma war­tość 172,1 mln dola­rów i doty­czy pro­duk­cji 50 poci­sków, które zostaną dostar­czone do użyt­kow­nika do końca 2021 roku.

Może Cię zainteresować:

Kolejny przetarg na naprawę wyposażenia okrętu ORP Orzeł do kosza

Kolejny przetarg na naprawę wyposażenia okrętu ORP Orzeł do kosza

Lockheed Martin podpisał kon­trakt na produkcję 50 kie­ro­wa­nych poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych AGM-158C LRASM dla samolotów samo­lo­tów USAF. Wartość umowy: ponad 172 mln dolarów. Czytaj dalej
Ich nosi­cie­lem mają być bom­bowce stra­te­giczne Rockwell B-1B Lancer, które już prze­szły pro­ces inte­gra­cji. Dodatkowo pro­wa­dzone są prace nad zin­te­gro­wa­niem wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów Boeing F/A-18E/F Super Hornet, a także F-35 Lightning II.

AGM-158C LRASM sta­nowi odpo­wiedź prze­my­słu na zapo­trze­bo­wa­nie Departamentu Obrony, który poszu­ki­wał poci­sku prze­ciw­o­krę­to­wego nowej gene­ra­cji. Według sza­cun­ków, broń ma zasięg prze­kra­cza­jący 500 km, a gło­wica bojowa masę 450 kg. Pomimo inte­gra­cji z samo­lo­tami, pro­du­cent pro­muje pocisk jako uzbro­je­nie okrę­tów wypo­sa­żo­nych w pio­nowe wyrzut­nie Mk.41 – dotych­czas nikt nie wyra­ził zain­te­re­so­wa­nia takim roz­wią­za­niem.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.