kanada marynarka wojenna / portal stoczniowy

21 listo­pada Alion Scienceand Technology Copr. zło­żył pro­test w kana­dyj­skim sądzie fede­ral­nym doty­czący roz­strzy­gnięć pro­gramu wyboru dostawcy fre­gat wie­lo­za­da­nio­wych, które mają sta­no­wić trzon kana­dyj­skiej floty w bie­żą­cym wieku.

Może Cię zainteresować:

Wrak okrętu podwodnego ARA San Juan odnaleziony po 12 miesiącach od zatonięcia

Wrak okrętu podwodnego ARA San Juan odnaleziony po 12 miesiącach od zatonięcia

21 listo­pada Alion Scienceand Technology Copr. zło­żył pro­test w kana­dyj­skim sądzie fede­ral­nym doty­czący roz­strzy­gnięć pro­gramu wyboru dostawcy fre­gat wie­lo­za­da­nio­wych, które mają sta­no­wić trzon kana­dyj­skiej floty w bie­żą­cym wieku. Czytaj dalej
Powyższa kor­po­ra­cja ofe­ro­wała rzą­dowi pro­jekt holen­der­skich fre­gat typu De Zeven Provinciën, który prze­grał z kon­sor­cjum, na czele któ­rego stał kon­cern Lockheed Martin (z bry­tyj­skim typem 26). Program może mieć war­tość 60 mld dola­rów, nie może więc dzi­wić fakt zło­że­nia skargi – do momentu roz­pa­trze­nia pro­ce­dura pod­pi­sa­nia kon­traktu z wybra­nym ofe­ren­tem została tym samym wstrzy­mana.

Nowe fre­gaty mają zastą­pić w linii okręty typu Halifax. Dla pro­gramu Typ 26 Kanada jest kolej­nym suk­ce­sem mar­ke­tin­go­wym, wcze­śniej zostały wybrane przez Australię.

Co wię­cej pro­jekt notuje postępy w Wielkiej Brytanii. W ostat­nich dniach Ministerstwo Obrony tego kraju poin­for­mo­wało o wybo­rze nazw dla trzech kolej­nych jed­no­stek – piąta otrzyma nazwę HMS Sheffield, szó­sta HMS Newcastle, a ósma HMS London. Do ogło­sze­nia została nazwa siód­mej jed­nostki.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.