Morski Oddział Straży Granicznej / Portal Stoczniowy

17 stycz­nia Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o anu­lo­wa­niu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego doty­czą­cego zakupu dla dywi­zjonu w Gdańsku jed­nostki patro­lo­wej.

W prze­targu uczest­ni­czył tylko jeden ofe­rent, stocz­nia Baltic Workboats AS z Estonii, która zaofe­ro­wała cenę 8,6 mln zło­tych z VAT.

Może Cię zainteresować:

Morski Oddział Straży Granicznej: tylko estońska stocznia chętna do budowy patrolowca

Morski Oddział Straży Granicznej: tylko estońska stocznia chętna do budowy patrolowca

17 stycz­nia Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o anu­lo­wa­niu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego doty­czą­cego zakupu dla dywi­zjonu w Gdańsku jed­nostki patro­lo­wej. Czytaj dalej

Powyższa kwota prze­kra­czała budżet i może to było argu­men­tem sto­ją­cym za unie­waż­nie­niem pro­ce­dury. Przypomnijmy, zakup miał objąć jed­nostkę patro­lową dys­po­nu­jącą kadłu­bem o dłu­go­ści od 15 do 20 metrów. Była to druga próba wyboru stoczni, która zbu­duje jed­nostkę.

Powyższy pro­jekt zosta­nie powtó­rzony w bie­żą­cym roku, według rocz­nego planu zamó­wień publicz­nych MOSG pla­nuje wydać na jed­nostkę 6,5 mln zło­tych, a prze­targ ma zostać ogło­szony w I kwar­tale roku. Obok tego for­ma­cja zapla­no­wała remont jachtu Galeon oraz patro­low­ców SG-311 oraz typu SKS-40 (w ostat­nim wypadku mowa o remon­tach zespo­łów prą­do­twór­czych).

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.