navantia / portal stoczniowy

23 listo­pada w stoczni hisz­pań­skiego kon­cernu Navantia odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia okrętu zaopa­trze­nio­wego HMAS Supply, pierw­szej jed­nostki tego typu budo­wa­nej na zamó­wie­nie Ministerstwa Obrony Australii.

Australijczycy zamó­wili w Navantii dwa okręty zaopa­trze­niowe, oba powstają w Hiszpanii – w poko­na­nym polu pozo­sta­wiono wów­czas oferty z Republiki Korei oraz Wielkiej Brytanii. Prototypowy HMAS Supply ma wejść do służby w 2021 roku, a bliź­nia­czy Stalwart rok póź­niej. Stanowią eks­por­towe roz­wią­za­nie typu Cantabria, który został zapro­jek­to­wany na zamó­wie­nie Marynarki Wojennej Hiszpanii.

Może Cię zainteresować:

Indie kupują rosyjskie fregaty typu Admirał Grigorowicz uzbrojone w pociski manewrujące

Indie kupują rosyjskie fregaty typu Admirał Grigorowicz uzbrojone w pociski manewrujące

23 listo­pada w stoczni hisz­pań­skiego kon­cernu Navantia odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia okrętu zaopa­trze­nio­wego HMAS Supply, pierw­szej jed­nostki tego typu budo­wa­nej na zamó­wie­nie Ministerstwa Obrony Australii. Czytaj dalej
Budowa pro­to­ty­po­wego okrętu roz­po­częła się w 2017 roku, uro­czy­ste poło­że­nie stępki miało miej­sce 17 listo­pada 2017 roku. Jednostki mają kadłuby o wymia­rach 174×23 metry, a wypor­ność 19500 ton. Jako wie­lo­za­da­niowe okręty zaopa­trze­niowe będą umoż­li­wiały trans­port i prze­ka­zy­wa­nie sub­stan­cji płyn­nych, suchych. Rozbudowane zaple­cze medyczne ma słu­żyć jako ele­ment wspar­cia ope­ra­cji huma­ni­tar­nych na obsza­rze Oceanii oraz Azji Południowo-Wschodniej.

Dla kon­cernu Navantia budowa okrę­tów zaopa­trze­nio­wych to kolejny suk­ces na rynku austra­lij­skim. Wcześniej zwy­cię­żył w pro­gra­mach budowy wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów desan­to­wych typu Canberra, a także nisz­czy­cieli rakie­to­wych typu Hobart.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.