5 marca Naval Group oraz Ministerstwo Obrony Australii pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie reali­za­cji prac pro­jek­to­wych zwią­za­nych z reali­za­cją umowy na budowę okrę­tów pod­wod­nych typu Attack.

Może Cię zainteresować:

Okręty podwodne: jak przed wojną wyglądał lobbing przemysłowy? Wspomnienia z centrum wydarzeń

Okręty podwodne: jak przed wojną wyglądał lobbing przemysłowy? Wspomnienia z centrum wydarzeń

5 marca Naval Group oraz Ministerstwo Obrony Australii pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie reali­za­cji prac pro­jek­to­wych zwią­za­nych z reali­za­cją umowy na budowę okrę­tów pod­wod­nych typu Attack. Czytaj dalej

Powyższa umowa, o war­to­ści 605 mln dola­rów, ma zostać zre­ali­zo­wana do 2021 roku. Stanowi ele­ment poro­zu­mie­nia, które zawarto w zeszłym mie­siącu. W ramach prac pro­jek­to­wych spe­cja­li­ści zajmą się przy­go­to­wa­niem archi­tek­tury kadłuba, a także miejsc mon­tażu klu­czo­wych ele­men­tów sys­te­mów pokła­do­wych. Celem obec­nej fazy jest utrzy­ma­nie reali­za­cji tempa pro­jektu bez póź­niej­szych (kosz­tow­nych) opóź­nień.

Naval Group dostar­czy stro­nie austra­lij­skiej know-how oraz know-why, które będą prze­zna­czone do reali­za­cji jed­nego z najam­bit­niej­szych pro­gra­mów moder­ni­za­cyj­nych sił zbroj­nych tego kraju. Dwanaście okrę­tów pod­wod­nych typu Attack ma pozwo­lić na zastą­pie­nie sze­ściu okrę­tów typu Collins.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.