10 stycz­nia Marynarka Wojenna Francji poin­for­mo­wała, że lot­nic­two mor­skie ode­brało pierw­szy egzem­plarz wie­lo­za­da­nio­wego samo­lotu bojo­wego Dassault Rafale w stan­dar­dzie F3R, który tra­fił do jed­nej z eskadr tego użyt­kow­nika.

Egzemplarz, o nume­rze tak­tycz­nym 30, został prze­bu­do­wany w warsz­ta­tach AIA Bretagne z pomocą ekipy tech­nicz­nej pro­du­centa. Oblot tech­niczny został zre­ali­zo­wany 17 grud­nia 2018 roku, począt­kowo będzie eks­plo­ato­wany przez eska­drę doświad­czalną w celu wery­fi­ka­cji moż­li­wo­ści oraz prób ope­ra­cyj­nych. Później zosta­nie prze­ka­zany do dzia­łań ope­ra­cyj­nych – Francuzi chcą zmo­der­ni­zo­wać do wer­sji F3R wszyst­kie posia­dane Rafale M.

Może Cię zainteresować:

J-31 nowym myśliwcem pokładowym na chińskich lotniskowcach?

J-31 nowym myśliwcem pokładowym na chińskich lotniskowcach?

10 stycz­nia Marynarka Wojenna Francji poin­for­mo­wała, że lot­nic­two mor­skie ode­brało pierw­szy egzem­plarz wie­lo­za­da­nio­wego samo­lotu bojo­wego Dassault Rafale w stan­dar­dzie F3R, który tra­fił do jed­nej z eskadr tego użyt­kow­nika. Czytaj dalej

Nowy stan­dard, F3R, pozwala na wyko­rzy­sta­nie poci­sków powie­trze-powie­trze MBDA Meteor, zasob­nika obser­wa­cyjno-celow­ni­czego Talios. Systemy pokła­dowe zostały wzbo­ga­cone o układ AGCAS, który ma auto­ma­tycz­nie zabie­gać ude­rze­niu samo­lotu w zie­mię, a także zmo­der­ni­zo­waną sta­cję radio­lo­ka­cyjną RBE2.

W zeszłym roku Dassault dostar­czył klien­tom dwa­na­ście fabrycz­nie nowych samo­lo­tów bojo­wych Rafale – dzie­więć z nich ode­brali odbiorcy eks­por­towi, a trzy Ministerstwo Obrony Francji. Dodatkowo dwa zmo­der­ni­zo­wane egzem­pla­rze wró­ciły do eks­plo­ata­cji w lot­nic­twie mor­skim tego kraju. Obecnie pro­du­cent dys­po­nuje zamó­wie­niami na 101 nowych Rafale – 73 ma tra­fić do klien­tów eks­por­to­wych (Egiptu, Indii, Kataru), a pozo­stałe zostały zamó­wione przez Francję.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.