Okręty podwodne dla Filipn / Portal Stoczniowy

11 sierp­nia media fili­piń­skie, w opar­ciu o wypo­wie­dzi przed­sta­wi­cieli Departamentu Obrony tego kraju, poin­for­mo­wały, że Rosjanie przed­sta­wili kom­plek­sową ofertę sprze­daży do tego kraju okrę­tów pod­wod­nych.

Władze w Manili są zain­te­re­so­wane zaku­pem do trzech okrę­tów pod­wod­nych, które byłyby pierw­szymi jed­nost­kami tej klasy w histo­rii Marynarki Wojennej tego kraju. Ze względu na koszty, które obok okrę­tów moją objąć także wspar­cie szkolno-logi­styczne oraz budowę całego zaple­cza na miej­scu, Filipińczycy będą musieli oprzeć się na pomocy finan­so­wej z zewnątrz. W tym przy­padku, obec­nie, pomocną dłoń wycią­gają wła­śnie Rosjanie. Oferta Moskwy, pod­parta pomocą rządu w Moskwie, obej­muje okręty 636.1, które w ostat­nich latach dostar­czono do Wietnamu. Ważnym ele­men­tem jest pakiet finan­sowy – Rosjanie ofe­rują atrak­cyjny kre­dyt rzą­dowy, który byłby niżej opro­cen­to­wany niż kre­dyty komer­cyjne.

Zobacz też: Francuska współpraca przemysłowa w kraju użytkownika. Czy to właściwy przykład dla Polski?

Poza Rosją Filipiny ocze­kują ofert ze strony innych państw, które posia­dają na swoim tery­to­rium pro­du­cen­tów kon­wen­cjo­nal­nych okrę­tów pod­wod­nych. Według pla­nów wybór dostawcy oraz pod­pi­sa­nie kon­traktu może nastą­pić do końca 2019 roku. Nowe okręty pod­wodne mają sta­no­wić ważny ele­ment sił mor­skich, które w ostat­nich latach otrzy­mały uży­wane okręty patro­lowe typu Hamilton, a w Republice Korei są budo­wane dwie fre­gaty rakie­towe.

Źródło: Zespół Badan i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.