Saab otrzy­mał zamó­wie­nie na dostar­cze­nie Brytyjskiej Królewskiej Marynarce Wojennej sys­temu szko­le­nio­wego AUV62-AT do zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych (ASW). Dostawa jest prze­wi­dziana w tym roku. Saab otrzy­mał zamó­wie­nie we współ­pracy z bry­tyj­ską firmą QinetiQ.

Kontrakt obej­muje dostawę auto­no­micz­nego pojazdu pod­wod­nego AUV62-AT. System ten jest efek­tyw­nym kosz­towo roz­wią­za­niem szko­le­nio­wym umoż­li­wia­ją­cym jed­nost­kom nawod­nym ćwi­cze­nia róż­nego rodzaju sce­na­riu­szy. Zamówienie obej­muje rów­nież okres testów i oceny, które będą pro­wa­dzone wraz z QinetiQ oraz Brytyjską Królewską Marynarką Wojenną.

Może Cię zainteresować:

Polski przemysł na radarze szwedzkiego giganta. “Nieustannie szukamy nowych dostawców”

Polski przemysł na radarze szwedzkiego giganta. “Nieustannie szukamy nowych dostawców”

Saab otrzy­mał zamó­wie­nie na dostar­cze­nie Brytyjskiej Królewskiej Marynarce Wojennej sys­temu szko­le­nio­wego AUV62-AT do zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych (ASW). Dostawa jest prze­wi­dziana w tym roku. Saab otrzy­mał zamó­wie­nie we współ­pracy z bry­tyj­ską firmą QinetiQ. Czytaj dalej

Witamy Brytyjską Królewską Marynarkę jako naszego naj­now­szego klienta AUV62-AT. Wraz z firmą QinetiQ zapre­zen­to­wa­li­śmy i prze­te­sto­wa­li­śmy AUV62-AT w wielu sce­na­riu­szach tre­nin­go­wych, aby poka­zać realne moż­li­wo­ści, jakie daje nowo­cze­sne roz­wią­za­nie ZOP”, powie­dział Görgen Johansson, szef działu Dynamics w Saab.

Saab ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie i spe­cja­li­styczną wie­dzę w zakre­sie roz­wią­zań pod­wod­nych, które się­gają począt­ków XX wieku. Dzięki wielu kon­struk­cjom pod­wod­nym, takim jak lek­kie tor­pedy wie­lo­za­da­niowe, hybry­dowy pojazd pod­wodny Sabertooth ROV/AUV czy sys­tem tre­nin­gowy AUV62-AT, Saab ofe­ruje wio­dące na świe­cie pro­dukty i roz­wią­za­nia w dome­nie pod­wod­nej.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.