2 sierp­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz Huntington Ingalls Inc. pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie uru­cho­mie­nia pro­cesu budowy okrętu desan­to­wego LPD 30, pro­to­typu jed­no­stek nowego typu.

Umowa ma war­tość 165,5 mln dola­rów i ma zostać zre­ali­zo­wana do końca grud­nia 2020 roku. Stanowi to pokło­sie roz­strzy­gnię­cia pro­gramu LX®, w któ­rym Huntington Ingalls Inc. zwy­cię­żył nad General Dynamics NASSCO. Pierwszy z okrę­tów ma wejść do służby około 2025 roku i będzie sta­no­wić wer­sje jed­no­stek typu San Antonio. Według kla­sy­fi­ka­cji będą to San Antonio Flight II, które zostaną pozba­wione czę­ści zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych (m.in. maszty, liczba gene­ra­to­rów) oraz ina­czej zaaran­żo­wana prze­strzeń dla środ­ków amfi­bij­nych.

Zobacz też: Saab uzbroi niemiecką flotę w system pocisków przeciwokrętowych.

Według pla­nów Huntington Ingalls Inc. może liczyć na kon­trakt na budowę do trzy­na­stu okrę­tów, które zastą­pią obec­nie eks­plo­ato­wane desan­towce typów Whidbey Island oraz Harpers Ferry. Nie można wyklu­czyć zmiany liczby, gdyż Kongres zwięk­szył do trzy­na­stu liczbę jed­no­stek typu San Antonio – dwa ostat­nie sta­no­wią „przej­ściowy” stan­dard, pozwa­la­jący na utrzy­ma­nie poten­cjału ludz­kiego stoczni do zamó­wie­nia wer­sji Flight II.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.