Saab otrzy­mał zamó­wie­nie ze strony Vard Group AS na dostawę Systemów Kierowania Ogniem 9LV (Fire Control System — FCS), w tym rada­rów Ceros 200, do nowych okrę­tów klasy Jan Mayen dla Norweskiej Straży Przybrzeżnej. 9LV FCS służy do wykry­wa­nia, moni­to­ro­wa­nia i zwal­cza­nia zagro­żeń z wysoką pre­cy­zją.

Jesteśmy dumni, że możemy kon­ty­nu­ować wspar­cie dla Norweskiej Straży Przybrzeżnej dosta­wami sys­te­mów kie­ro­wa­nia ogniem 9LV, który speł­nia nor­we­skie wyma­ga­nia w zakre­sie wyso­kiej pre­cy­zji, jako­ści oraz ter­mi­no­wo­ści dostaw”, powie­dział Anders Carp, Szef Działu Biznesowego Surveillance.

Pierwsze dostawy okrę­tów klasy Jan Mayen prze­wi­dziano na rok 2022. Saab prze­pro­wa­dzi prace mon­ta­żowe w zakła­dzie w Järfälla w Szwecji.

Może Cię zainteresować:

Damen i Saab prezentują nowy okręt podwodny dla holenderskiej marynarki

Damen i Saab prezentują nowy okręt podwodny dla holenderskiej marynarki

Saab otrzy­mał zamó­wie­nie ze strony Vard Group AS na dostawę Systemów Kierowania Ogniem 9LV (Fire Control System — FCS), w tym rada­rów Ceros 200, do nowych okrę­tów klasy Jan Mayen dla Norweskiej Straży Przybrzeżnej. 9LV FCS służy do wykry­wa­nia, moni­to­ro­wa­nia i zwal­cza­nia zagro­żeń z wysoką pre­cy­zją. Czytaj dalej

9LV FCS zapew­nia szybką, nie­za­wodną obronę przed wszel­kimi zagro­że­niami w każ­dym śro­do­wi­sku, w tym przed zaawan­so­wa­nymi rakie­tami prze­ciw­o­krę­to­wymi oraz zagro­że­niami asy­me­trycz­nymi. Jeden z pod­sta­wo­wych kom­po­nen­tów 9LV FCS — Ceros 200, oparty jest na tech­no­lo­giach rada­ro­wych i opto­elek­tro­nicz­nych, zapew­nia­jąc sys­te­mowi bar­dzo wysoką pre­cy­zję w każ­dych warun­kach pogo­do­wych. Ceros 200 użyt­ko­wany jest na ponad 200 okrę­tach na całym świe­cie.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.