Okręty podwodne / Portal Stoczniowy

26 grud­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu wie­lo­let­nich kon­trak­tów w spra­wie remon­tów i cer­ty­fi­ka­cji okrę­tów pod­wod­nych eks­plo­ato­wa­nych przez US Navy.

Łącznie powyż­sze umowy mają mak­sy­malną war­tość bli­sko 3 mld dola­rów, a reali­za­cja zle­ceń jest zapla­no­wana do końca 2023 roku. Realizatorami mają być trzy pod­mioty – Ocaneering International Inc. (827,6 mln dola­rów), Huntington Ingalls Inc. (874,3 mln dola­rów) oraz General Dynamics Electric Boat (1,1 mld dola­rów). Powyższe firmy, w opar­ciu o stocz­nie w całym kraju, mają pro­wa­dzić prace przy czte­rech typach okrę­tów pod­wod­nych – Seawolf, Los Angeles, Ohio oraz Virginia. W momen­cie pod­pi­sa­nia każda z firm otrzy­mała po 100 tys. dola­rów.

Okręty pod­wodne o napę­dzie nukle­ar­nym sta­no­wią ważny ele­ment US Navy. Poza zada­niami odstra­sza­nia nukle­ar­nego, peł­nią role ude­rze­niowe, roz­po­znaw­cze, wspar­cia sił spe­cjal­nych oraz dys­kret­nej kon­troli obsza­rów mor­skich.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.