30 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Lockheed Martin pod­pi­sali kolejną umowę w spra­wie reali­za­cji pro­jektu pro­duk­cji i roz­woju poci­sków bali­stycz­nych Trident II (D5).

Powyższa umowa ma war­tość 559,6 mln dola­rów. Część fun­du­szy, 137,8 mln dola­rów, pocho­dzi z Wielkiej Brytanii – jedy­nego eks­por­to­wego użyt­kow­nika sys­temu. Na jej mocy spe­cja­li­ści Lockheed Martin zajmą się pro­duk­cją kolej­nych poci­sków, a także pro­gra­mami wspar­cia już dostar­czo­nych. Całość prac ma zostać zre­ali­zo­wana do końca wrze­śnia 2023 roku.

Może Cię zainteresować:

US Navy: amerykański Departament Stanu w sumie zamówił już 35 okrętów Littoral Combat Ship

US Navy: amerykański Departament Stanu w sumie zamówił już 35 okrętów Littoral Combat Ship

30 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Lockheed Martin pod­pi­sali kolejną umowę w spra­wie reali­za­cji pro­jektu pro­duk­cji i roz­woju poci­sków bali­stycz­nych Trident II (D5). Czytaj dalej

Pociski bali­styczne UGM-133 Trident II (D5) sta­no­wią uzbro­je­nie okrę­tów pod­wod­nych typu Ohio oraz Vanguard. Dodatkowo zostaną w nie uzbro­jone nowe jed­nostki budo­wane dla US Navy oraz Royal Navy – mowa o typach Columbia (dla Amerykanów) oraz Dreadnought (dla Brytyjczyków). Wersja D5 została wdro­żona do eks­plo­ata­cji w 1990 roku, dotych­czas wyko­nano ponad 160 star­tów z pokła­dów okrę­tów pod­wod­nych. Pocisk pozwala na ata­ko­wa­nie celów odle­głych o około 8000 km od miej­sca startu, każdy może prze­no­sić do ośmiu gło­wic, każda o sile 475 kilo­ton.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.