Straż graniczna / Portal Stoczniowy

17 wrze­śnia Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o unie­waż­nie­niu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego doty­czą­cego zakupu jed­nej jed­nostki patro­lowo-inter­wen­cyj­nej prze­zna­czo­nej do dzia­łań w opar­ciu o bazę w Gdańsku.

14 wrze­śnia komi­sja prze­tar­gowa wybrała za naj­ko­rzyst­niej­szą ofertę firmy Baltic Workboats AS z Estonii, która otrzy­mała 78,19 proc. punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. Niestety jej cena prze­kra­czała kwotę, jaką zama­wia­jący prze­zna­czył na zakup jed­nostki (8 mln zło­tych brutto). W poko­na­nym polu zostały kon­sor­cjum PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. i Stocznia Remontowa Nauta (63,86 proc.  punk­tów, cena 14,7 mln zło­tych brutto) oraz Techno Marine Sp. z o.o. z Malborka (68,43 proc. punk­tów, cena 7,95 mln zło­tych brutto).

Zobacz też: Zmarnowany przetarg na naprawę sensorów okrętu ORP Orzeł.

O ile nie doj­dzie do zło­że­nia skargi do KIO, cały pro­gram zosta­nie for­mal­nie ska­so­wany i może zaowo­co­wać ponow­nym postę­po­wa­niem prze­tar­go­wym w przy­szłym roku. Nowa jed­nostka, o dłu­go­ści 15 – 20 metrów, miała pozwo­lić na zwięk­sze­nie poten­cjału w peł­nie­niu zadań na wodach tery­to­rial­nych.

Źródło: zbiam.pl

Przemysł stoczniowy – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.