Ukraina / Portal Stoczniowy

14 wrze­śnia rząd Danii poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na sprze­daż Ukrainie trzech (uży­wa­nych) okrę­tów typu StanFlex 300 pocho­dzą­cych z nad­wy­żek sprzę­to­wych Marynarki Wojennej tego kraju.

Według dostęp­nych infor­ma­cji trans­ak­cja ma mieć war­tość 102 mln euro i ma objąć trzy jed­nostki. Obecnie brak szcze­gó­łów doty­czą­cych ich kon­fi­gu­ra­cji oraz szcze­gó­łów oferty – wia­domo, że Duńczycy ofe­rują na sprze­daż trzy okręty, które słu­żyły w latach 1991÷92−2010. W poprzed­nich latach StanFlexy sprze­dano do Litwy oraz Portugalii, służą tam do zadań patro­lo­wych i są pozba­wione czę­ści pier­wot­nego wypo­sa­że­nia. Jeden okręt służy nadal w Danii jako baza dla nur­ków.

Zobacz też: thyssenkrupp Marine Systems blisko budowy fregat dla Egiptu.

Ewentualny zakup okrę­tów przez Ukrainę byłby kolej­nym eta­pem prze­zbra­ja­nia sił zbroj­nych w zachod­nie typy uzbro­je­nia. W ostat­nich mie­sią­cach objęły one m.in. prze­ciw­pan­cerne poci­ski Javelin, śmi­głowce kon­cernu Airbus.

Okręty typu StanFlex 300 wypie­rają do 450 ton i mają kadłuby o wymia­rach 54×9 metrów. Dzięki modu­ło­wej kon­struk­cji, w duń­skiej flo­cie, mogły być szybko rekon­fi­gu­ro­wane – m.in. przy­go­to­wano dla nich zestawy pozwa­la­jące na zwal­cza­nie celów nawod­nych, powietrz­nych, pod­wod­nych, min mor­skich czy badaw­czych.

Źródło: zbiam.pl

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.