2 listo­pada Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poin­for­mo­wał o uda­nej pró­bie samo­lotu bojo­wego Lockheed Martin F-35 Lightning II, który dzięki posia­da­nym sen­so­rom oraz ukła­dom wymiany infor­ma­cji może być waż­nym narzę­dziem sys­temu kie­ro­wa­nia walką i dowo­dze­nia.

W ramach ćwi­czeń samo­lo­tów z okrę­tem desan­to­wym USS Wasp spraw­dzono w prak­tyce moż­li­wość współ­pracy sen­so­rów samo­lotu F-35B z sys­te­mem obrony okrę­tów – poprzez łącze danych Link 16 dane z maszyny prze­ka­zy­wano w cza­sie rze­czy­wi­stym do bojo­wego cen­trum infor­ma­cji co pozwala na szyb­sze pod­ję­cie decy­zji o wyko­rzy­sta­niu pokła­do­wego uzbro­je­nia prze­ciw­lot­ni­czego i prze­ciw­ra­kie­to­wego, a także puła­pek bądź ukła­dów WRE. Powyższa funk­cja może być przy­datna w momen­cie ataku z uży­ciem prze­ciw­o­krę­to­wych poci­sków poten­cjal­nego prze­ciw­nika – ze względu na fakt, że z reguły ope­rują na niskim puła­pie są wykry­wane przez pokła­dowe sys­temy obser­wa­cji tech­nicz­nej w nie­wiel­kiej odle­gło­ści od okrę­tów.

Zobacz też: PD-50 na dnie, czyli jeden z największych doków pływających świata zatonął.

Powyższa funk­cja jest jedną z wielu, którą pre­zen­tuje F-35 Lightning II. Na początku paź­dzier­nika, także USMC, zade­mon­stro­wał moż­li­wość współ­dzia­ła­nia samo­lo­tów z bate­riami rakie­to­wych wyrzutni arty­le­ryj­skich HIMARS – poprzez łącze danych prze­ka­zano dane nie­zbędne do przy­go­to­wa­nia danych do strze­la­nia przez powyż­szy sys­tem ofen­sywny.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych. 

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.