US Navy / Portal Stoczniowy

17 wrze­śnia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz stocz­nia VT Halter Marine Inc. pod­pi­sały kon­trakt w spra­wie zapro­jek­to­wa­nia i budowy nowych barek miesz­kal­nych prze­zna­czo­nych dla US Navy.

Umowa, o war­to­ści 78 mln dola­rów, zakłada reali­za­cję prac pro­jek­to­wych oraz pierw­szy etap budowy dwóch pierw­szych barek. Dodatkowo zawiera opcję na cztery kolejne, co może pod­nieść war­tość pro­gramu APL(S) do 244 mln dola­rów. Realizacja wrze­śnio­wego zle­ce­nia ma zostać zakoń­czona do lipca 2020 roku. Każda z nich ma posia­dać moż­li­wość zakwa­te­ro­wa­nia do 600 osób, a także zabez­pie­cze­nia żywie­nio­wego dla 1100 osób.

Zobacz też: Okręty rakietowe Orkan: w tym roku umowa na modernizację.

Barki miesz­kalne są wyko­rzy­sty­wane przez US Navy w cha­rak­te­rze dodat­ko­wych pomiesz­czeń por­to­wych. Ich głów­nym zada­niem jest zabez­pie­cze­nie miejsc socjal­nych dla załóg okrę­tów pod­da­wa­nych remon­tom, a także (w sytu­acjach awa­ryj­nych) prze­strzeni biu­rowo-socjal­nej dla jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych floty. W prze­szło­ści część z posia­da­nych barek była wyko­rzy­sty­wana jako pomiesz­cze­nia szko­le­niowe dla słu­cha­czy aka­de­mii w Annapolis, która ucier­piała po przej­ściu hura­ganu Isabel w 2003 roku.

Źródło: zbiam.pl

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.