W ramach realizowanego kontraktu trwa przebudowa infrastruktury czynnej Śluzy Południowej w Gdańsku, oraz realizowane są prace remontowe komory Śluzy Północnej i budynku dawnej maszynowni, pod nadzorem konserwatorskim.

Prace przy  Śluzie Południowej przebiegają dwuetapowo. W pierwszym etapie wykonano roboty związane z kompleksowym remontem komory śluzy, maszynowni wraz z instalacjami, automatyką i sterowaniem oraz mechanizmami w zakresie niezbędnym do planowanego wznowienia ruchu żeglugi przez stopień wodny od 01.06.2020r. Prace rozpoczęto w październiku 2019 r., a ich początek wiązał się z wygrodzeniem, za pomocą zamknięć remontowych, przestrzeni komory śluzy i odcięcie w maksymalnym stopniu dopływu wody od strony Wisły, na stanowisku górnym oraz Martwej Wisły, na stanowisku dolnym. Po wykonaniu tej operacji zainstalowano w komorze śluzy pompy odwadniające. W czasie 168 godzin usunięto wodę, zgodnie z zaprojektowaną procedurą statycznego obniżania poziomu wody, pomiędzy zamknięciami remontowymi. Z komory śluzy usunięto około 15 tys. m3 wody. Realizacja prac w komorze trwała blisko 5 miesięcy. W tym czasie usunięto dodatkowe 100 tys. m3 wody pochodzącej z przecieków przez ściany komory oraz gniazda szandorowe.

Podczas prac przeprowadzonych do tej pory przy śluzie Południowej wykonano  szereg robót mających na celu wzmocnienie i uszczelnienie konstrukcji żelbetowych oraz odnowienie powłok antykorozyjnych elementów stalowych komory oraz wrót. W tym celu wykorzystano około 15 tys. dm3 materiałów do iniekcji betonu, 150 ton zapraw specjalnych typu PCC oraz 7.5 tys. dm3 farb. Ponadto przeprowadzono kompleksowy remont i przebudowę budynków czterech maszynowni zlokalizowanych po obu stronach peronów śluzy, dostosowując je do obecnych wymogów technicznych. Prawdziwym wyzwaniem okazał się remont konstrukcji wrót, którego zaplanowanie, w wyniku szczątkowej dokumentacji technicznej, było możliwe dopiero po odwodnieniu komory i wykonaniu kompleksowej inwentaryzacji. Koniecznym okazała się regeneracja siłowników, układu hydraulicznego, kół jezdnych zasuw kanałów obiegowych oraz agregatów hydraulicznych, które zostały docelowo połączone z nowym układem automatycznego sterowania i zasilania i. Sprawdzenie poprawności wykonania powyższych prac odbyło się w połowie kwietnia 2020 r., a pierwsze próbne śluzowanie jednostki pływającej zakończyło się powodzeniem w dniu 28.04.2020 r. Obecnie, w związku z planowanym uruchomieniem śluzy,  trwa oczekiwanie na wydanie decyzji o możliwości wznowienia użytkowania obiektu, tym samym dalsza realizacja prac na stopniu wodnym będzie się odbywać przy ruchu jednostek pływających.

Obecnie wykonano prace związane ze stanem surowym nowoprojektowanych budynków na terenie stopnia wodnego, trwa budowa  infrastruktury wewnętrznej, sieci i instalacji. Z jednostek pływających prowadzone są roboty kafarowe związane z pogrążaniem blisko 100 pali stalowych stanowiących oparcie dla stalowej konstrukcji pomostu ważącego około 100 ton, przy którym docelowo ma cumować osiem lodołamaczy. Trwają prace  przy przebudowie ubezpieczeń brzegowych o łącznej długości 1,75 km w awanportach Śluzy Południowej oraz rozpoczęto prace na wodzie związane z remontem stalowych konstrukcji kierownic. Z początkiem kwietnia tego roku rozpoczęto prace przy remoncie historycznej maszynowni.

Drugi etap prac na stopniu wodnym Przegalina obejmuje modernizację obiektu w zakresie zaplecza technicznego zespołu funkcjonowania śluzy, bazy cumowania lodołamaczy, przebudowę infrastruktury wewnętrznej stopnia wodnego wraz z nowym układem drogowym oraz remont części obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych tj. komory śluzy Północnej wraz z układem zasilania wrót oraz budynek historycznej maszynowni. Ponadto remont budynku historycznej siedziby nadzoru wodnego będzie prowadzony pod nadzorem konserwatorskim. Stopień wodny Przegalina jest świadectwem minionych czasów i jest jednym z ciekawszych historycznie  obiektów hydrotechnicznych na Pomorzu. Na połowę maja planowane jest wykonanie wygrodzenia komory Śluzy Północnej, odcięcie dopływu wody od strony awanportu dolnego łączącego śluzę z Martwą Wisłą, a następnie kontrolowane obniżenie zwierciadła wody wewnątrz komory. Ponieważ od poprzednio prowadzonych prac konserwatorskich w obiekcie oraz opracowania projektu przez Zamawiającego i uzyskania pozwolenia na budowę minęło wiele lat, konieczna będzie ocena obecnego stanu technicznego  po jego odwodnieniu, która określi dalsze kierunki prac. Będzie ona przeprowadzona wspólnie z konserwatorem zabytków. Wyzwaniem stojącym przed STRABAG jest wykonanie remontu i uruchomienie systemu zasilania i napędu wrót Śluzy Północnej, który został zaprojektowany w oparciu o napęd wodny i jest jedynym tego rodzaju obiektem w Polsce.

Źródło: Strabag