Najnowsze technologie, transfer know-how oraz inwestycje bezpośrednie Leonardo wraz z propozycją szeregu korzyści przemysłowych dla Polski są dowodem zaangażowania firmy na rzecz umacniania bezpieczeństwa i suwerenności kraju i ciągłego wsparcia polskiego resortu obrony.

21 kwietnia, 2021

Poniższy tekst ukazał się w magazynie MSiO, jednak z uwagi na ważność tematu Portal Stoczniowy za zgodą Autora i zaprzyjaźnionej Redakcji ponawia jego publikacje w formie cyfrowej.

14 kwietnia, 2021

26 kwiet­nia, na tere­nie zakła­dów PZL-Świdnik S.A. mini­ster obrony naro­do­wej Mariusz Błaszczak pod­pi­sał umowę na cztery śmi­głowce AW101 wraz z zin­te­gro­wa­nym pakie­tem logi­stycz­nym i szko­le­nio­wym, które BLMW dostar­czy wło­ski Leonardo za 1,65 mld PLN (380 mln EUR).

26 kwietnia, 2019

12 lutego gdyń­scy spot­te­rzy opu­bli­ko­wali foto­gra­fie wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca Leonardo AW101, który wyko­nuje loty w opar­ciu o 43. Bazę Lotnictwa Morskiego w Gdyni. Obecność maszyny w Trójmieście to wynik prób, które mogą otwo­rzyć drogę do pod­pi­sa­nia kon­traktu.

14 lutego, 2019

30 listo­pada, nie­ofi­cjal­nie, Inspektorat Uzbrojenia zakoń­czył przyj­mo­wa­nie ofert w prze­targu na zakup nowych śmi­głow­ców ZOP/CSAR prze­zna­czo­nych dla Brygady Lotnictwa MW. Pomimo nie­jaw­nego cha­rak­teru pro­ce­dury, jedy­nym ofe­ren­tem jest WSK-PZL Świdnik S.A. ze śmi­głow­cem AW101.

1 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.