25 kwiet­nia media euro­pej­skie poin­for­mo­wały, że według nie­ofi­cjal­nych źró­deł, kon­cern Leonardo zwy­cię­żył w postę­po­wa­niu prze­tar­go­wym doty­czą­cym zakupu 20 wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców trans­por­to­wych prze­zna­czo­nych dla egip­skiego lot­nic­twa mor­skiego.

28 kwietnia, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.