17 stycz­nia Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o anu­lo­wa­niu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego doty­czą­cego zakupu dla dywi­zjonu w Gdańsku jed­nostki patro­lo­wej.

21 stycznia, 2019

13 listo­pada Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o otwar­ciu ofert w, powtó­rzo­nym, prze­targu doty­czą­cego wyboru stoczni, która zbu­duje i dostar­czy for­ma­cji jed­nostkę patro­lową. Jedyną ofertę złożyła stocznia Baltic Workboats z Estonii.

20 listopada, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.