System uzu­peł­niany jest o nowe moduły, roz­sze­rza­jące funk­cjo­nal­ność sys­temu o dodat­kowe zdol­no­ści. Planowane prace ukie­run­ko­wane są na dołą­cze­nie kolej­nych sen­so­rów i efek­to­rów, szcze­gól­nie w obsza­rze okrę­to­wej broni arty­le­ryj­skiej i rakie­to­wej.

13 maja, 2019

11 grud­nia 1. Regionalna Baza Logistyczna poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w spra­wie reali­za­cji usługi zin­te­gro­wa­nego wspar­cia logi­stycz­nego dla sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nych sta­no­wią­cych wypo­sa­że­nie nisz­czy­ciela min ORP Kormoran.

12 grudnia, 2018

Morskie produkty spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zostały nagrodzone podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Uchodzącą za najbardziej prestiżową nagrodę Prezydenta RP „dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP” otrzymał Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni. Spółka została nagrodzona za okrętowy System Zarządzania Walką (CMS – Combat Management […]

10 września, 2018

Już za kilka dni rusza kolejna edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, podczas którego swoją ofertę zaprezentują najwięksi gracze rynku zbrojeniowego na świecie. Będzie też wielka wystawa sprzętu produkowanego przez Polską Grupę Zbrojeniową.

31 sierpnia, 2018

Dobiegła końca 15. edycja targów Balt Military Expo w Gdańsku, ale najbardziej elektryzujący moment imprezy nastąpił wczoraj. We wtorek wręczono szereg nagród za zasługi i osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego. Najwięcej nagród i wyróżnień przypadło gdyńskiemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Centrum Techniki Morskiej. To spółka zależna Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która specjalizuje się w nowoczesnych systemach bezpieczeństwa morskiego. […]

27 czerwca, 2018

28 marca br. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli została podpisana umowa na realizację projektu Europejskiej Agencji Obrony (EDA) OCEAN 2020.

30 marca, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.