System uzu­peł­niany jest o nowe moduły, roz­sze­rza­jące funk­cjo­nal­ność sys­temu o dodat­kowe zdol­no­ści. Planowane prace ukie­run­ko­wane są na dołą­cze­nie kolej­nych sen­so­rów i efek­to­rów, szcze­gól­nie w obsza­rze okrę­to­wej broni arty­le­ryj­skiej i rakie­to­wej.

13 maja, 2019

11 grud­nia 1. Regionalna Baza Logistyczna poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w spra­wie reali­za­cji usługi zin­te­gro­wa­nego wspar­cia logi­stycz­nego dla sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nych sta­no­wią­cych wypo­sa­że­nie nisz­czy­ciela min ORP Kormoran.

12 grudnia, 2018

Dobiegła końca 15. edycja targów Balt Military Expo w Gdańsku, ale najbardziej elektryzujący moment imprezy nastąpił wczoraj. We wtorek wręczono szereg nagród za zasługi i osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego. Najwięcej nagród i wyróżnień przypadło gdyńskiemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Centrum Techniki Morskiej. To spółka zależna Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która specjalizuje się w nowoczesnych systemach bezpieczeństwa morskiego. […]

27 czerwca, 2018

28 marca br. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli została podpisana umowa na realizację projektu Europejskiej Agencji Obrony (EDA) OCEAN 2020.

30 marca, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.