17 wrze­śnia w stoczni Hyundai Heavy Industries w Republice Korei odbyła się uro­czy­stość uru­cho­mie­nia pro­cesu pale­nia blach pod drugą wie­lo­za­da­niową fre­gatę rakie­tową zamó­wioną przez Marynarkę Wojenną Filipin. Okręt powstaje na mocy kon­traktu z paź­dzier­nika 2016 roku. Według har­mo­no­gramu zosta­nie prze­ka­zany zama­wia­ją­cemu w pierw­szej poło­wie 2021 roku. Budowa pro­to­ty­po­wej jed­nostki trwa od pię­ciu mie­sięcy, według pla­nów trafi na Filipiny w dru­giej […]

24 września, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.