fregaty oliver hazard perry

18 paź­dzier­nika media ukra­iń­skie, a także ame­ry­kań­skie poin­for­mo­wały, że admi­ni­stra­cja ame­ry­kań­ska son­duje moż­li­wość prze­ka­za­nia Ukrainie uży­wa­nych fre­gat rakie­to­wych typu Oliver Hazard Perry, które mają wzmoc­nić poten­cjał floty tego kraju. Okręty mia­łyby tra­fić na Ukrainę poprzez pro­ce­durę EDA, czyli jako dar­mowy grant. Strona ukra­iń­ska mia­łaby zapła­cić za szko­le­nie, remonty i dopo­sa­że­nie okrę­tów – obec­nie około ośmiu fre­gat jest […]

23 października, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.