huta stalowa wola

Spółki z Grupy PGZ: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Wojskowe Zakłady Elektroniczne oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów podpisały umowy z firmą Raytheon (NYSE:RTN).

27 lutego, 2020

Kilkadziesiąt miejsc pracy czeka na chęt­nych w Hucie Stalowa Wola. Dynamiczny roz­wój Spółki oraz kom­pletny port­fel zamó­wień na pro­duk­cję sprzętu woj­sko­wego spra­wiają, że HSW musi zwięk­szyć moce pro­duk­cyjne. Przyjęcie spe­cja­li­stów o naj­lep­szych kwa­li­fi­ka­cjach zawo­do­wych to jeden z waż­niej­szych eta­pów zwięk­sza­nia poten­cjału. HSW reali­zuje sze­reg stra­te­gicz­nych zamó­wień na pro­duk­cję sprzętu dla Sił Zbrojnych RP, a także pro­wa­dzi inwe­sty­cje zwią­zane z moder­ni­za­cją […]

23 lipca, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.