Południowokoreański Hyundai Heavy Industries (HHI), podpisał 28 grudnia kontrakt na budowę dwóch okrętów o wyporności 3200 ton dla Filipin o wartości około 555 mln USD.

29 grudnia, 2021

Jak podaje Navingo BV w artykule poniżej, około 7 mld m³ (z 9.3 mld m³) gazu LNG pochodzić będzie z umów zawartych w formule handlowej FOB, zgodnie z którą PGNiG ma gestię transportową. A gestia transportowa oznacza prawo wyboru przewoźnika morskiego, ustalenia z nim warunków przewozu i wysokości frachtu.

4 stycznia, 2021

Kontrakt na wykonanie pierwszej z serii fregat nazwanych typem Ulsan otrzyma Hyundai Heavy Industries (HHI).

18 marca, 2020

12 grud­nia połu­dnio­wo­ko­re­ań­ska agen­cja zamó­wień woj­sko­wych DAPA oraz Hyundai Heavy Industries pod­pi­sały kon­trakt doty­czący budowy kolej­nej pary fre­gat rakie­to­wych typu Daegu prze­zna­czo­nych dla Marynarki Wojennej Republiki Korei.

15 grudnia, 2018

17 wrze­śnia w stoczni Hyundai Heavy Industries w Republice Korei odbyła się uro­czy­stość uru­cho­mie­nia pro­cesu pale­nia blach pod drugą wie­lo­za­da­niową fre­gatę rakie­tową zamó­wioną przez Marynarkę Wojenną Filipin. Okręt powstaje na mocy kon­traktu z paź­dzier­nika 2016 roku. Według har­mo­no­gramu zosta­nie prze­ka­zany zama­wia­ją­cemu w pierw­szej poło­wie 2021 roku. Budowa pro­to­ty­po­wej jed­nostki trwa od pię­ciu mie­sięcy, według pla­nów trafi na Filipiny w dru­giej […]

24 września, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.