5 listopada Departament Stanu USA wyraził zgodę na zakup przez Kanadę pocisków Raytheon Standard Missile SM-2.

9 listopada, 2020

Główna baza Royal Canadian Navy na zachodnim wybrzeżu, znajdująca się w Kolumbii Brytyjskiej baza w Esquimalt otrzyma 4 nowe stalowe barki robocze produkcji Canadian Maritime Engineering. Zastąpią one używane, w liczbie 6 sztuk, barki drewniane.

22 lipca, 2019

19 paź­dzier­nika rząd Kanady oraz stocz­nia Irving Shipbuilding Inc. poin­for­mo­wała o wybo­rze zagra­nicz­nego part­nera w pro­gra­mie budowy nowych wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów wojen­nych, które w naj­bliż­szych latach mają tra­fić do służby w kana­dyj­skiej flo­cie. Ostatecznie zwy­cię­stwo przy­znano kon­sor­cjum skła­da­ją­cym się z Lockheed Martin Canada oraz BAE Systems, któ­rego fun­da­men­tem jest pro­jekt fre­gat Typu 26. Tym samym powyż­sza kon­struk­cja zdo­była kolejne pre­sti­żowe zamó­wie­nie […]

24 października, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.