30 kwiet­nia Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy na wyko­na­nie usługi naprawy śred­niej i doko­wej okrętu szkol­nego pro­jektu 888 ORP Wodnik, wcho­dzą­cego w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

3 maja, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.