14 grud­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Raytheon pod­pi­sali aneks do bazo­wej umowy doty­czący kon­ty­nu­acji prac mają­cych na celu wdro­że­nie do uży­cia w US Navy kie­ro­wa­nych poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych Kongsberg NSM.

18 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.