W ramach umowy Argentyna zamó­wiła trzy nowe okręty, a także kupiła demon­stra­tor tech­no­lo­gii L’Adroit, który został zbu­do­wany na wła­sne ryzyko fran­cu­skiego kon­cernu stocz­nio­wego, a póź­niej został wypo­ży­czony Marine Nationale. Obecnie jed­nostka tra­fiła do stoczni, gdzie przej­dzie remont, a także zosta­nie dosto­so­wana do potrzeb zama­wia­ją­cego. Wśród nowo­ści należy wymie­nić m.in. insta­la­cję bez­za­ło­go­wego sta­no­wi­ska strze­lec­kiego z auto­ma­tyczną […]

18 lutego, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.