30 stycz­nia fran­cu­ski urząd zamó­wień woj­skowy DGA poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu kon­traktu na zakup czte­rech okrę­tów wspar­cia logi­stycz­nego nowej gene­ra­cji, które zostaną dostar­czone przez fran­cu­sko-wło­skie kon­sor­cjum stocz­niowe.

7 lutego, 2019

3 grud­nia Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poin­for­mo­wało, że w walce o zamó­wie­nie na budowę nowych okrę­tów zaopa­trze­nio­wych zakwa­li­fi­ko­wano do skła­da­nia ofert osta­tecz­nych pię­ciu ofe­ren­tów.

5 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.