Największy okręt podwodny Marynarki Wojennej RP ćwiczył na Bałtyku. W ubiegłym tygodniu, ORP Orzeł odbył szkolenie morskie polegające m. in. na sprawdzeniu przygotowania załogi do samodzielnego operowania poza macierzystym portem w położeniu nawodnym i podwodnym.

18 maja, 2020

Pierwsza w tym roku eks­pe­dy­cja SANTI Odnaleźć Orła, a siódma z kolei wła­śnie dobie­gła końca. Dzięki nawią­za­nej w roku 2018 współ­pracy z Sea War Museum Jutland, zakres poszu­ki­wań pro­wa­dzony był na bar­dzo sze­roką skalę.

28 marca, 2019

28 listopada do księgarń trafił zapis rozmowy, którą Juliusz Ćwieluch przeprowadził z generałem broni Mirosławem Różańskim, byłym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz fundatorem i prezesem zarządu Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOITS. Fragment książki pt. "Dlaczego przegramy Wojnę z Rosją" dotyczy stanu Marynarki Wojennej RP.

10 grudnia, 2018

Pierwsze podej­ście do pią­tej eks­pe­dy­cji SANTI Odnaleźć Orła miało miej­sce w paź­dzier­niku, nie­stety z powodu bar­dzo złych warun­ków pogo­do­wych i nie­słab­ną­cych wia­trów ekipa prze­rwała poszu­ki­wa­nia i wró­ciła do Polski. Już w dro­dze powrot­nej naro­dził się pomysł na dokoń­cze­nie eks­pe­dy­cji w przy­padku sprzy­ja­ją­cych warun­ków.

22 listopada, 2018

Po raz drugi nie udało się pozytywnie rozstrzygnąć przetargu na naprawę wyposażenia hydroakustycznego zamontowanego na najmłodszym polskim okręcie podwodnym ORP Orzeł. Komenda Portu Wojennego w Gdyni unieważniła postępowanie, do którego tym razem zgłosiła się jedna prywatna firma. O tej sprawie już pisaliśmy na Portalu Stoczniowym w połowie września, a także wcześniej. Pierwszy przetarg na naprawę […]

13 listopada, 2018

Komenda Portu Wojennego w Gdyni kilka dni temu unieważniła przetarg na naprawę elementów wyposażenia hydroakustycznego okrętu podwodnego ORP Orzeł. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu początkowo złożyły trzy podmioty, ale finalnie żaden z nich nie złożył oferty, ponieważ marynarka wyznaczyła nierealny termin wykonania prac. ORP Orzeł to najmłodszy z trzech okrętów podwodnych, które pozostały […]

18 września, 2018

10 maja br. Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu kolejnych dwóch umów zwią­za­nych z pra­cami remon­to­wymi na pokła­dzie okrętu podwod­nego ORP Orzeł, który obec­nie prze­cho­dzi prace napraw­cze zwią­zane z ubie­gło­rocz­nym poża­rem. W ramach prze­tar­gów, które ogło­szono w kwiet­niu br., udało się wybrać usłu­go­daw­ców na naprawę pomp wiro­wych chło­dze­nia mecha­ni­zmów typu CN23 oraz NCW40/15, a także naprawę urzą­dze­nia DKS, sys­temu […]

13 maja, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.