rafale

10 stycz­nia Marynarka Wojenna Francji poin­for­mo­wała, że lot­nic­two mor­skie ode­brało pierw­szy egzem­plarz wie­lo­za­da­nio­wego samo­lotu bojo­wego Dassault Rafale w stan­dar­dzie F3R, który tra­fił do jed­nej z eskadr tego użyt­kow­nika.

15 stycznia, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.