santi odnaleźć orła

Pierwsza w tym roku eks­pe­dy­cja SANTI Odnaleźć Orła, a siódma z kolei wła­śnie dobie­gła końca. Dzięki nawią­za­nej w roku 2018 współ­pracy z Sea War Museum Jutland, zakres poszu­ki­wań pro­wa­dzony był na bar­dzo sze­roką skalę.

28 marca, 2019

Pierwsze podej­ście do pią­tej eks­pe­dy­cji SANTI Odnaleźć Orła miało miej­sce w paź­dzier­niku, nie­stety z powodu bar­dzo złych warun­ków pogo­do­wych i nie­słab­ną­cych wia­trów ekipa prze­rwała poszu­ki­wa­nia i wró­ciła do Polski. Już w dro­dze powrot­nej naro­dził się pomysł na dokoń­cze­nie eks­pe­dy­cji w przy­padku sprzy­ja­ją­cych warun­ków.

22 listopada, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.