seahawk

13 lutego Ministerstwo Obrony Grecji poin­for­mo­wało, że w ramach moder­ni­za­cji sprzę­to­wej lot­nic­twa mor­skiego pla­nuje zakup czte­rech wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Lockheed Martin MH-60R Seahawk.

15 lutego, 2019

Prasa hin­du­ska podała, że rząd Indii wysłał do Stanów Zjednoczonych doku­menty nie­zbędne do uru­cho­mie­nia pro­cesu auto­ry­za­cji zakupu par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych MH-60R Seahawk.

19 listopada, 2018

14 listo­pada Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Lockheed Martin zawarli kon­trakt w spra­wie pro­duk­cji kolej­nych wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych MH-60R Seahawk, które tra­fią do lot­nic­twa mor­skiego tego kraju.

17 listopada, 2018

27 sierp­nia Rada Zakupów Wojskowych rządu indyj­skiego auto­ry­zo­wała pilny pro­jekt zakupu dla marynarki wojennej tego kraju 24 wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych, które mają pozwo­lić na utrzy­ma­nie poten­cjału ZOP. Według czę­ści infor­ma­cji, pły­ną­cych z prasy lokal­nej, Hindusi chcą zaku­pić fabrycz­nie nowe MH-60R Seahawk poprzez pro­ce­durę FMS. Powyższy pro­gram ma kosz­to­wać około 2 mld dola­rów, a wiro­płaty tra­fią na pokłady lot­ni­skow­ców, […]

29 sierpnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.