Pracujemy nad tym, żeby wymienić flotę śmigłowców w Wojsku Polskim, rozmawiałem na ten temat z ministrem obrony Włoch Lorenzo Guerinim - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

18 maja, 2022

23 śmigłowce różnych typów sprzedane kilku użytkownikom do transportu VIP, wsparcia biznesu energetycznego i ratownictwa w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej o wartości prawie 256 mln EUR z dostawami w 2022 i 2023 r.

6 kwietnia, 2022

Śmigłowce AW189 dołączą do floty MOT CRS w 2023 roku, aby rozszerzyć jego możliwości SAR w promieniu 200Mm.

23 marca, 2022

Leonardo i PZL-Świdnik planują dalszy rozwój pełnych zdolności produkcyjnych w świdnickich zakładach we współpracy z polskim przemysłem na rzecz Polskiej Marynarki Wojennej i Polskiego Wojska.

23 czerwca, 2021

Najnowsze technologie, transfer know-how oraz inwestycje bezpośrednie Leonardo wraz z propozycją szeregu korzyści przemysłowych dla Polski są dowodem zaangażowania firmy na rzecz umacniania bezpieczeństwa i suwerenności kraju i ciągłego wsparcia polskiego resortu obrony.

21 kwietnia, 2021

Poniższy tekst ukazał się w magazynie MSiO, jednak z uwagi na ważność tematu Portal Stoczniowy za zgodą Autora i zaprzyjaźnionej Redakcji ponawia jego publikacje w formie cyfrowej.

14 kwietnia, 2021

Pozyskiwanie każdego sprzętu wojskowego w tym śmigłowców, to proces bardzo złożony który nie może ograniczać się tylko do wskazania danego typu ale uwzględniać musi kompleksowo wiele kwestii z tym związanych.

12 kwietnia, 2021

25 kwiet­nia media euro­pej­skie poin­for­mo­wały, że według nie­ofi­cjal­nych źró­deł, kon­cern Leonardo zwy­cię­żył w postę­po­wa­niu prze­tar­go­wym doty­czą­cym zakupu 20 wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców trans­por­to­wych prze­zna­czo­nych dla egip­skiego lot­nic­twa mor­skiego.

28 kwietnia, 2019

26 kwiet­nia, na tere­nie zakła­dów PZL-Świdnik S.A. mini­ster obrony naro­do­wej Mariusz Błaszczak pod­pi­sał umowę na cztery śmi­głowce AW101 wraz z zin­te­gro­wa­nym pakie­tem logi­stycz­nym i szko­le­nio­wym, które BLMW dostar­czy wło­ski Leonardo za 1,65 mld PLN (380 mln EUR).

26 kwietnia, 2019

2 kwiet­nia Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na poten­cjalną sprze­daż do Indii par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Lockheed Martin MH-60R Seahawk.

5 kwietnia, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.