Straż Graniczna z Ustki i Gdyni przechwyciła w powiecie sławieńskim 395 kg krajanki tytoniowej, 1724 kg liści tytoniu i 880 papierosów o łącznej wartości prawie 1 mln 163 tys. zł. Zatrzymano dwóch mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 38 i 40 lat – podał w środę gdański oddział morski SG.

7 lipca, 2021

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka (Lubuskie) odzyskali skradzioną w Niemczech łódź motorową z przyczepą. Wartość zestawu to 50 tys. zł. Do sprawy zatrzymano obywatela Białorusi – poinformowała w czwartek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.

26 listopada, 2020

Odpoczynek nad polskim morzem cieszy się w tym roku dużą popularnością. Niestety nie brakuje też pracy służbom ratunkowym oraz funkcjonariuszom z #MorskiOSG.

20 lipca, 2020

Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie trzem oficerom Straży Granicznej.

16 maja, 2020

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku ogłosił zamówienie na dostawę fabrycznie nowej pełnomorskiej jednostki patrolowej (OPV) przeznaczonej do wykonywania zadań ochrony zewnętrznych granic morskich Unii Europejskiej.

8 sierpnia, 2019

17 stycz­nia Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o anu­lo­wa­niu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego doty­czą­cego zakupu dla dywi­zjonu w Gdańsku jed­nostki patro­lo­wej.

21 stycznia, 2019

14 grudnia w stoczni Fr. Fassmer GmbH & Co. KG w Berne (przedmieścia Bremerhaven) uroczyście zwodowano do wód Wezery najnowszy okręt wielozadaniowy BP 81 Potsdam. Po ukończeniu rozpocznie on służbę w Straży Wybrzeża Policji Federalnej Republiki Federalnej Niemiec.

2 stycznia, 2019

13 listo­pada Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o otwar­ciu ofert w, powtó­rzo­nym, prze­targu doty­czą­cego wyboru stoczni, która zbu­duje i dostar­czy for­ma­cji jed­nostkę patro­lową. Jedyną ofertę złożyła stocznia Baltic Workboats z Estonii.

20 listopada, 2018

17 wrze­śnia Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o unie­waż­nie­niu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego doty­czą­cego zakupu jed­nej jed­nostki patro­lowo-inter­wen­cyj­nej prze­zna­czo­nej do dzia­łań w opar­ciu o bazę w Gdańsku. 14 wrze­śnia komi­sja prze­tar­gowa wybrała za naj­ko­rzyst­niej­szą ofertę firmy Baltic Workboats AS z Estonii, która otrzy­mała 78,19 proc. punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. Niestety jej cena prze­kra­czała kwotę, jaką zama­wia­jący prze­zna­czył na zakup jed­nostki (8 mln […]

20 września, 2018

Cztery oferty wpłynęły do Morskiego Oddziału Straży Granicznej, który rozpisał przetarg na budowę jednostki patrolowo-interwencyjnej. Wspólną ofertę złożyły PGZ Stocznia Wojenna oraz Stocznia Remontowa Nauta. Zaproszenie do udziału w postępowaniu dotyczącym dostawy nowej jednostki patrolowo-interwencyjnej Morski Oddział Straży Granicznej opublikował w czerwcu. Jak już pisaliśmy na Portalu Stoczniowym, jednostka patrolowa trafi na wyposażenie stacjonującego w […]

15 sierpnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.