triparite

24 stycz­nia Naval Group poin­for­mo­wał, że w grud­niu 2018 roku doszło do pod­pi­sa­nia kon­traktu z Marynarką Wojenną Francji w spra­wie reali­za­cji pię­cio­let­niej umowy ser­wi­so­wej obej­mu­ją­cej flotę nisz­czy­cieli min typu Tripartite.

1 lutego, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.