30 stycz­nia fran­cu­ski urząd zamó­wień woj­skowy DGA poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu kon­traktu na zakup czte­rech okrę­tów wspar­cia logi­stycz­nego nowej gene­ra­cji, które zostaną dostar­czone przez fran­cu­sko-wło­skie kon­sor­cjum stocz­niowe.

7 lutego, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.