Amerykańska stocznia z Luizjany ujawniła, że jest w trakcie budowy patrolowca dla Gujany z planowanym terminem dostawy w bieżącym roku.

11 sierpnia, 2022

15 listopada włoski koncern stoczniowy, występujący w konsorcjum ze stocznią Cantiere Navale Vittoria, podpisał umowę z Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, dotyczącą budowy dużego patrolowca pełnomorskiego.

16 listopada, 2021

Ekwadorska stocznia ASTINAVE EP wybrała projekt Fassmer MPV70 MkII jako bazę do budowy okrętu patrolowego w ramach programu Multipurpose Combat Vessel.

3 kwietnia, 2020

18 stycz­nia wła­dze Malty poin­for­mo­wały o pod­pi­sa­niu kon­traktu na budowę dru­giego okrętu patro­lo­wego prze­zna­czo­nego dla sił mor­skich tego wyspiar­skiego pań­stwa.

20 stycznia, 2019

14 grudnia w stoczni Fr. Fassmer GmbH & Co. KG w Berne (przedmieścia Bremerhaven) uroczyście zwodowano do wód Wezery najnowszy okręt wielozadaniowy BP 81 Potsdam. Po ukończeniu rozpocznie on służbę w Straży Wybrzeża Policji Federalnej Republiki Federalnej Niemiec.

2 stycznia, 2019

7 grud­nia w Splicie odbyła się uro­czy­stość prze­ję­cia przez Marynarkę Wojenną Chorwacji okrętu patro­lo­wego Omiš – pierw­szego z serii pię­ciu patro­low­ców zamó­wio­nych przez Ministerstwo Obrony tego kraju w grud­niu 2014 roku.

11 grudnia, 2018

17 wrze­śnia Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o unie­waż­nie­niu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego doty­czą­cego zakupu jed­nej jed­nostki patro­lowo-inter­wen­cyj­nej prze­zna­czo­nej do dzia­łań w opar­ciu o bazę w Gdańsku. 14 wrze­śnia komi­sja prze­tar­gowa wybrała za naj­ko­rzyst­niej­szą ofertę firmy Baltic Workboats AS z Estonii, która otrzy­mała 78,19 proc. punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. Niestety jej cena prze­kra­czała kwotę, jaką zama­wia­jący prze­zna­czył na zakup jed­nostki (8 mln […]

20 września, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.