airbus śmigłowce / portal stoczniowy

6 marca, kolej­nego dnia salonu Heli-Expo 2019 w Atlancie, kon­cern Airbus poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu dwóch kolej­nych kon­trak­tów na sprze­daż do państw Azji wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców ratow­ni­czych H225 oraz H175.

Może Cię zainteresować:

Anakonda po modernizacji w Świdniku wróciła nad Bałtyk

Anakonda po modernizacji w Świdniku wróciła nad Bałtyk

6 marca, kolej­nego dnia salonu Heli-Expo 2019 w Atlancie, kon­cern Airbus poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu dwóch kolej­nych kon­trak­tów na sprze­daż do państw Azji wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców ratow­ni­czych H225 oraz H175. Czytaj dalej

Pierwszym klien­tem jest Straż Wybrzeża Japonii, która zde­cy­do­wała się na zakup kolej­nego śmi­głowca H225 Super Puma. Będzie to jede­na­sty egzem­plarz tego typu dla powyż­szego użyt­kow­nika, który wyko­rzy­stuje je do zadań patro­lo­wych, dozoru oraz poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych SAR.

Z kolei Ministerstwo Transportu Chin pod­pi­sało kon­trakt na zakup dwóch pierw­szych wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców H175, które mają zostać dostar­czone w kon­fi­gu­ra­cji SAR. Według władz chiń­skich, H175 (opra­co­wany z udzia­łem chiń­skiego prze­my­słu) ma stać się stan­dar­do­wym typem śred­niego wiro­płata ratow­ni­czego w tym pań­stwie. Dotychczas chiń­skie doświad­cze­nia w eks­plo­ata­cji H175 objęły auto­no­miczne wła­dze Hong Kongu, które na wła­sne potrzeby zaku­piły i wdro­żyły do eks­plo­ata­cji trzy śmi­głowce tego typu – były to pierw­sze H175 w służ­bach porządku publicz­nego na świe­cie.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.