2 listo­pada Brygada Lotnictwa MW poin­for­mo­wała, że do 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni powró­cił śmi­gło­wiec poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czy W-3WARM Anakonda, który prze­szedł pro­ces moder­ni­za­cji w zakła­dach WSK PZL-Świdnik S.A.

Maszyna, o nume­rze 0813, wró­ciła nad morze 31 paź­dzier­nika. Dołączyła do dwóch śmi­głow­ców W-3WA Sokół zmo­der­ni­zo­wa­nych i prze­bu­do­wa­nych do wer­sji poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czej oraz trzech W-3WARM Anakonda, które prze­szły pro­ces moder­ni­za­cji i prze­bu­dowy w zakła­dach WSK PZL Świdnik S.A. i powró­ciły do linii w 2017 roku. W 2016 roku zde­cy­do­wano się, że do wspól­nego stan­dardu wypo­sa­że­nia zostaną dosto­so­wane trzy naj­now­sze śmi­głowce, które tra­fiły do zakła­dów w Świdniku w latach 2016 – 2017. Ostatni z nich ma powró­cić do służby do końca bie­żą­cego roku.

Zobacz też: Niesamowity Celebrity Edge za 900 mln euro przekazany armatorowi.

Śmigłowce W-3WA/WARM Anakonda sta­no­wią pod­sta­wowy sprzęt w dzia­ła­niach poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych wyko­ny­wa­nych przez Brygadę Lotnictwa MW. Ich uzu­peł­nie­niem są dwa Mi-14PŁ/R, jeden z nich wkrótce wróci do Darłowa po zakoń­czo­nym remon­cie głów­nym i wydłu­że­niu czasu eks­plo­ata­cji o kolejne cztery lata. W ciągu naj­bliż­szych mie­sięcy, według pla­nów, mają zapaść decy­zje o ich następ­cach – Inspektorat Uzbrojenia pro­wa­dzi bowiem postę­po­wa­nie prze­tar­gowe w spra­wie zakupu czte­rech śmi­głow­ców ZOP zdol­nych do reali­za­cji zadań poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych na morzu. Według dostęp­nych infor­ma­cji ter­min skła­da­nia ofert przez dwóch ofe­ren­tów upły­nie pod koniec listo­pada.

Zobacz też: Armaty morskie Leonardo dla nowych niemieckich korwet K-130.

W lipcu i sierpniu 1989 roku do 18 eskadry trafiły dwa pierwsze Sokoły w wersji transportowej (W-3T) pochodzące z pierwszej i drugiej serii produkcyjnej o numerach 0209 i 0304. Jedna z maszyn trzeciej serii produkcyjnej, pozostająca własnością zakładów w Świdniku, 0411 stała się prototypem wersji ratownictwa morskiego. Przyjęte do eksploatacji w lipcu 1992 roku śmigłowce 0505 i 0506 wyprodukowano w ramach czwartej serii produkcyjnej, przekazano do 18 eskadry ratowniczo – łącznikowej w Gdyni Babich Dołach i były pierwszymi śmigłowcami ratownictwa morskiego W-3RM Anakonda powstałego na bazie śmigłowca PZL W-3 Sokół. W ramach tej serii powstały także przyjęte do eksploatacji rok później śmigłowce 0511 i 0512. Ten ostatni uległ katastrofie w marcu 1997 roku. W 1996 roku w BLMW pojawił się śmigłowiec 0513 tej samej serii, pozostający własnością przedsiębiorstwa Petrobaltic i eksploatowany przez BLMW na podstawie umów międzyresortowych. Wraz z ich wygaśnięciem, w 2015 roku śmigłowiec został zwrócony firmie. W latach 1998-2002 na stan przyjęto jeszcze trzy śmigłowce tego typu pochodzące z siódmej i ósmej serii produkcyjnej o numerach 0813, 0815 i 0906.

Źródło: zbiam.pl, blmw.wp.plmil.pl, fot.: kmdr ppor. Marcin Braszak

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.